مگی غمگین...

سلام...ناراحت

گذر این روزها خیلی برام سخت شدهناراحت. خیلی خسته‌امافسوس. حتی نفس کشیدن هم برام سخت شدهخنثی. احساس می‌کنم افسردگیم برگشتهافسوس. دلم یه عالمه گریه می‌خوادگریه. نمی‌دونم چیکار کنمخنثی. خدایا بهم کمک کنناراحت. به کمکت نیاز شدید دارمدل شکسته...

باز هم رفتماینجا تا یه کمی دلم باز بشهخیال باطل. باز هم اشک تو چشمام جمع شدنگران. کاش اونجا بودمگریه...

خدا جونم بهت نیاز دارمافسوس. کمکککککککککککککگریه

/ 5 نظر / 9 بازدید
خبرنگار

غم نخور دنیا دوروزه.این دور روز هم دیرین دیرین...

سحر

نبینم غمتو مگی جون[ماچ]