مگی اندر احوالات ننه...

سلام...خنثی

دیروز اون لوله رو وارد معده ننه کردن استرسولی چون فاصله پوست شکمش با معده زیاده نتونستن لوله رو تو شکم سفت کنن آخو قرار شد ننه رو فردا ببرن اتاق عملکلافه. به قول بابا این اتفاقات مثل بازی شطرنج شدهافسوس. بازی ننه با مرگ تا بالاخره یکی کیش و مات بشهنگران. خدایا فقط تو از آینده خبر داریافسوس. قربون بزرگیت برم که همه چیز به خواست و اراده تو انجام میشهنگران. هزاران بار شکرتفرشته....

فردا نیکا میره و باز خونه آروم میشهافسوس. دلم براش تنگ میشهگریه. دوستت دارم عزیز دل خالهماچ...

عشق خوبم دوستت دارمبغل...

/ 2 نظر / 8 بازدید
بشیر

سلام آجی قول دادی عکس جدید نیکارا برام همینجا بزنی . یادت رفته ؟ اگه براتون مقدور نیست به زحمتتون راضی نیستم آجی [گل]